Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các sản phẩm của BangGiaOnline.Com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Banggiaonline". (Ví dụ: giá xe Rolls Royce mới banggiaonline). Thử xem kết quả
25 lượt xem

101 từ vựng chuyên ngành kế toán


https://www.youtube.com/watch?v=-QkL3Hwz3QY

tiếng Anh chuyên ngành luôn là thách thức đối với người học, đặc biệt là chuyên ngành kế toán có tên tác giả tài khoản. Nghiên cứu vấn đề này với Langmaster.

học tiếng anh giao tiếp


1. Mục nhập kế toán: —- bút toán kế toán


2. Chi phí phải trả —- Chi phí phải trả


3. Tích lũy: —- tích lũy


4. Thanh toán nâng cao cho nhà cung cấp —- Trả trước cho nhà cung cấp


5. Các khoản tạm ứng cho nhân viên —- Các khoản tạm ứng


6. Tài sản —- Tài sản


7. Bảng cân đối kế toán —- Bảng cân đối kế toán


8. Người ghi sổ: —- người lập báo cáo


9. Xây dựng cơ bản: —- xây dựng cơ bản


10. Tiền mặt —- Tiền mặt


11. Tiền gửi ngân hàng —- Tiền gửi ngân hàng


12. Tiền mặt —- Tiền mặt tại quỹ


13. Tiền đang chuyển —- Tiền đang chuyển


14. Kiểm tra và nghiệm thu: —- nghiệm thu


15. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang —- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang


16. Giá vốn hàng bán —- Giá vốn hàng bán


17. Tài sản lưu động – Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn


18. Phần nợ dài hạn hiện tại – – Nợ dài hạn đến hạn trả


19. Chi phí hoãn lại —- Chi phí chờ kết nối


20. Doanh thu hoãn lại —- Người mua trả trước


21. Khấu hao tài sản cố định —- Giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình


22. Khấu hao tài sản cố định vô hình —- Tích lũy tài sản cố định vô hình


23. Khấu hao tài sản cố định đi thuê —- Giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định thuê tài chính


24. Vốn chủ sở hữu và vốn —- Vốn và quỹ


25. Chênh lệch tỷ giá hối đoái —- Chênh lệch tỷ giá hối đoái


26. Ủy nhiệm chi: —- Ủy nhiệm chi


27. Chi hoạt động tài chính —- Chi phí hoạt động tài chính


28. Chi phí đột xuất —- Chi phí đột xuất


29. Thu nhập bất thường —- Thu nhập bất thường


30. Lợi nhuận bất thường —- Lợi nhuận bất thường


31. Tính bằng: triệu đồng —- Đơn vị: triệu đồng


32. Các tỷ số tài chính —- Các tỷ số tài chính


33. Tài chính —- Tài chính


34. Thành phẩm —- Thành phẩm nhập kho


35. Nguyên giá tài sản cố định —- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình


36. Tài sản cố định —- Tài sản cố định


37. Chi phí quản lý doanh nghiệp —- Chi phí quản lý doanh nghiệp


38. Hàng hóa đang chuyển đi bán —- Hàng hóa đang chuyển đi bán


39. Lợi nhuận gộp —- Tổng lợi nhuận


40. Tổng doanh thu —- Tổng doanh thu


41. Thu nhập từ hoạt động tài chính —- Thu nhập từ hoạt động tài chính


42. Dụng cụ và công cụ —- Công cụ và dụng cụ trong kho


43. Nguyên giá TSCĐ vô hình —- Nguyên giá TSCĐ vô hình


44. Tài sản cố định vô hình —- Tài sản cố định vô hình


45. Phải trả nội bộ —- Phải trả cho các đơn vị nội bộ


46. ​​Hàng tồn kho —- Hàng tồn kho


47. Quỹ đầu tư phát triển —- Quỹ đầu tư phát triển


48. Lặp lại: —- mở tài khoản phụ


49. Nguyên giá TSCĐ thuê —- Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính


50. TSCĐ thuê —- TSCĐ thuê tài chính


51. Nợ phải trả —- Nợ phải trả


52. Vay dài hạn —- Vay dài hạn


53. Tài sản tài chính dài hạn —- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn


54. Nợ dài hạn —- Nợ dài hạn


55. Thế chấp dài hạn, ký quỹ, ký cược —- Thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn


56. Đầu tư chứng khoán dài hạn —- Đầu tư chứng khoán dài hạn


57. Hàng hóa tồn kho —- Hàng tồn kho


58. Lợi nhuận ròng —- Lợi nhuận ròng


59. Doanh thu thuần —- Doanh thu thuần


60. Nguồn chi sự nghiệp —- Nguồn chi sự nghiệp


61. Chi sự nghiệp —- Chi sự nghiệp


62. Tài sản dài hạn —- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn


63. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh —- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh


64. Tài sản ngắn hạn khác —- Tài sản ngắn hạn khác


65. Các quỹ khác —- Nguồn vốn, quỹ khác


66. Nợ dài hạn khác —- Nợ dài hạn khác


67. Các khoản phải trả khác —- Nợ phải trả khác


68. Phải thu khác —- Phải thu khác


69. Đầu tư ngắn hạn khác —- Đầu tư ngắn hạn khác


70. Vốn chủ sở hữu —- Vốn chủ sở hữu


71. Phải trả người lao động —- Phải trả người lao động


72. Chi phí trả trước —- Chi phí trả trước


73. Lợi nhuận trước thuế —- Lợi nhuận trước thuế


74. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính —- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính


75. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho —- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho


76. Hàng hóa đã mua đang vận chuyển —- Hàng hóa đã mua đang trên đường vận chuyển


77. Nguyên vật liệu —- Tồn kho nguyên liệu, vật liệu


78. Các khoản phải thu —- Các khoản phải thu


79. Phải thu khách hàng —- Phải thu khách hàng


80. Đối chiếu: —- đối chiếu


81. Quỹ dự phòng —- Quỹ dự phòng


82. Thu nhập để lại —- Lợi nhuận chưa phân phối


83. Các khoản giảm trừ doanh thu —- Các khoản giảm trừ


84. Chi phí bán hàng —- Chi phí bán hàng


85. Giảm giá hàng bán —- Giảm giá hàng bán


86. Bán hàng trả lại —- Doanh thu bán hàng trả lại


87. Vay ngắn hạn —- Vay ngắn hạn


88. Đầu tư tài chính ngắn hạn —- Đầu tư tài chính ngắn hạn


89. Nợ ngắn hạn —- Nợ ngắn hạn


90. Thế chấp ngắn hạn, ký quỹ, ký cược —- Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn


91. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn —- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn


92. Vốn chủ sở hữu —- Vốn kinh doanh


93. Tài sản thừa chờ giải quyết —- Tài sản thừa chờ xử lý


94. Tài sản cố định hữu hình —- Tài sản cố định hữu hình


95. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước —- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước


96. Tổng tài sản —- Tổng tài sản


97. Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu —- Tổng nguồn vốn


98. Trái phiếu thương mại —- Phải trả cho người bán


99. Cổ phiếu kho bạc —- Cổ phiếu kho bạc


100. Quỹ khen thưởng phúc lợi —- Quỹ khen thưởng khen thưởng

101. Sản phẩm dở dang —- Chi phí kinh doanh dở dang


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Thông báo chính thức: Bảng Giá Online hiện tại đang triển khai chương trình đặt HOTLINE tại các sản phẩm trên trang website của chúng tôi dành cho các đại lý đang kinh doanh sản phẩm này. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua: HOTLINE: 0917 51 20 21 hoặc ZALO chính thức.

Chúng tôi rất vui lòng được hợp tác với quý vị! Xin cám ơn!

Bài viết cùng chủ đề:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *