5 cấu trúc câu phủ định


1, “Không phải”


Đây là cách đơn giản nhất để sử dụng câu phủ định: chỉ cần đặt “not” trước câu khẳng định để phủ định nó. Đối với những câu không phải là động từ, chúng phải được chia theo hình thức của các từ do / does / did…


Ví dụ: I am a teacher => Tôi không phải là giáo viên.


Anh ấy đã đến thư viện hôm qua => Anh ấy đã không đi đến thư viện hôm qua.


2, Một số / Bất kỳ


If not chỉ đơn thuần là một câu khai báo, cấu trúc với some hoặc any được sử dụng để nhấn mạnh sự phủ định.


Bất kỳ + Danh từ (làm vị ngữ)
Không + Danh từ / Một đơn + Danh từ số ít
Some (câu khẳng định) => Any / No + Noun hoặc Any / No + a single + danh từ số ít
Ví dụ: Kate thêm một ít đường vào trà của cô ấy => Kate không thêm bất kỳ đường nào vào trà của cô ấy.


3, Phủ định song song


Tiêu cực… thậm chí / vẫn ít hơn / ít hơn nhiều + N / V (dạng đơn giản): đã không… hãy để một mình…


Ví dụ: Trẻ con bây giờ có lẽ không thích trò chơi truyền thống, ít đọc các di tích lịch sử


4, Phủ định đi kèm với so sánh


Phủ định + so sánh (nhiều hơn / ít hơn) = so sánh nhất


Kết cấu này mang ý nghĩa phủ định tuyệt đối, thể hiện chính kiến ​​mạnh mẽ.


Ví dụ: Tôi không thể đồng ý với bạn nhiều hơn. (Tôi không thể đồng ý với ý kiến ​​của bạn nữa = Ý kiến ​​của bạn là hợp lý và đúng đắn nhất)


5, Phủ định được sử dụng với các trạng từ chỉ tần suất


Chúng tôi có các trạng từ về tần suất như:


Hardly, barely, scarcely = hầu như không có gì / gần như không hề = hầu như không.
Hardly ever, seldom, rare = hầu như không bao giờ = hầu như không bao giờ.
Kết hợp những từ này trong một câu sẽ tạo ra ý nghĩa “bạn không bao giờ / hầu như không bao giờ làm bất cứ điều gì”, đây cũng là một cách để thể hiện sự phủ định.


Ví dụ: Anh ấy hầu như không bao giờ đi xem phim một mình. (Anh ấy dường như không bao giờ đi xem phim một mình.)


Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác:


Source: Banggiaonline.com
Category: Tiếng Anh

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.